This video, https://www.youtube.com/watch?v=aDfIdzU2EeQ, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCEqtQ9wxkSodtFYxQuJKTlA.