This video, https://www.youtube.com/watch?v=LW0oOkAjCus, can also be seen at https://www.youtube.com/watch?v=thHyFzakKWU&list=PLrEUbY8beQxhsVtC7VhsttZjZoLvcZkEu.