This video, https://www.youtube.com/watch?v=0ko66v6GazM, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCyISutdAyE7joyg7vQTo4eA.